پربازدیدترین اخبار خبرگزاری روزگاران

۰
۰

پنجاه و هفت عدد چوب کبریت داریم. آنها را به شکل اعداد و در قالب یک حاصل جمع نوشته ایم. به نظر می رسد مجموع سه عدد سمت چپ تساوی، معادل عدد سمت راست تساوی نباشد! چه باید کرد؟؟ باید سه چوب کبریت را حذف کنیم تا همه چیز درست شود! برای پاسخ می توانید معادله تساوی جدید را [...] نوشته سه چوب کبریت را جابجا ...