تعبیر خواب تشییع جنازه

با تعبیر خواب تشییع جنازه، تعبیر خواب شرکت در تشییع جنازه و دیدن تشییع جنازه خود در خواب همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب جنازه در کفن - تعبیر خواب تشییع جنازه شهید - تعبیر خواب تشییع جنازه ابن سیرین - تعبیر خواب تشییع جنازه پدر

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


همراهی جنازه و شرکت در تشییع آن به گفته مرحوم مجلسی رسیدن خبری از غیب است که امیدی به شنیدن آن نداشته اید.

تعبیر خواب تشییع جنازه

مطیعی تهرانی: مشاهده جنازه ای که به دوش می برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می کنیم.
لیلا برایت می گوید: اگر در خواب تشییع جنازه کسی را دیدید، به این معنا است که در کاری سود فراوانی نصیب شما می شود و یا این که عده ای به خانواده ی شما اضافه می شوند.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جنازه کسی را می برند و تشییع می کنند دلیل است خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برایشان ظلم کند

تعبیر خواب تشییع جنازه خود بیننده خواب

ابن سیرین: اگر بیند بمرد و خودش را تشییع می کنند و مردمان از پیش جنازه او می رفتند دلیل که شرف و بزرگی یابد لکن دین او به فساد است ویا بر آن قوم که پس او می رفتند فرمانرواست

تعبیر خواب شرکت در تشییع جنازه

ابن سیرین: اگر بیند جنازه مرده برداشت و تشییع می کرد دلیل که به خدمت پادشاه پیوندد واز او خیر ونیکی بیند اگر بیند قومی در پس او می رفتند ودر هوا می شدند دلیل است مردی بزرگ از آن شهر در سفر بمیرد.
مرحوم مجلسی:
  • اگر کسی ببیند جنازه ای می برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می کنند امارت و فرمان روایی می دهد.
  • اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می رسد یا به چیزی که از آن دل بریده اید امیدوار می شوید.
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۰
  • ۰
برچسب ها:
دسته: گوناگون
زمان انتشار: دوشنبه ۲۰ دي ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۷