تعبیر خواب دشمن و دیدن آن در خواب چیست؟

با تعبیر دیدن دشمن در خواب، تعبیر خواب جنگ با دشمن، تعبیر خواب دعوا با دشمن و تعبیر خواب پنداشتن خود به عنوان دشمن با فردی همراه ما باشید.
تعبیر خواب صحبت با دشمن - تعبیر خواب دیدن دشمن در خانه - تعبیر خواب صلح با دشمن - تعبیر خواب حمله دشمن به شهر
دشمن خود را در خواب به صورت شخص معین و مشخصی نشان نمی دهد این احساس ما در خواب است که فردی را دشمن خود می پندارد و با او به خصومت می پردازد. بر خلاف بیداری دیدن دشمن و یا دشمن قدیمی در خواب نشانه دوست و یار است.

تعبیر خواب دشمن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد، دوستی است که به سوی شما می آید و ترسی از او احساس می کنید شادی و شعفی است که او به شما می بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده اید. در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد.
لوک اویتنهاو می گوید:
  • دشمن: آشتی
  • دشمن بودن با کسی: شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت
برایت مى گوید: اگر در خواب با دشمن خود ملاقات كنید، به این معناست كه باید مراقب توطئه ى دشمنان باشید.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن دشمن به خواب بر سه وجه بود.
  1. بستگی کارها
  2. غم و اندوه
  3. زیان مالی

تعبیر خواب جنگ با دشمن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.
بیتون مى گوید: اگر در خواب دشمن خود را شكست دهید، به این معناست كه از خطرى نجات پیدا مى كنید.

تعبیر خواب دعوا با دشمن

بیتون مى گوید: اگر در خواب ببینید كه با دشمنتان دعوا مى گیرید، بیانگر آن است كه خطرى شما را تهدید مى كند.
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۰
  • ۰
دسته: گوناگون
زمان انتشار: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۷