تعبیر خواب زنده شدن مرده

با تعبیر خواب زنده شدن مرده، تعبیر خواب مردن دوباره مرده، تعبیر خواب صحبت و همنشینی با مرده همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید
تعبیر خواب بغل كردن مرده - تعبیر خواب بوسیدن مرده - تعبیر خواب غذا دادن به مرده - تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده
دیدن نزدیکان و اقوام فوت شده در خواب بیش از نیمی از رویاهای مردم را تشکیل می دهد. از گرفتن غذا از مرده تا همنشینی و زنده شدن این نزدیکان فوت شده (مانند پدر، مادر و...) در اکثر خواب های ما دیده شده و بیشتر افراد را دچار پریشانی می کند. اما تعبیر خواب زنده شدن مرده در خواب چیست؟

تعبیر خواب زنده شدن مرده

امام صادق (ع): اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود.
ابراهیم کرمانی گوید:
  • اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد این خواب بسیار نیکو است.
  • اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.
معبرین غربی:
  • اگر در خواب دیدید که شما مرده اید و دوباره زنده شدید نشانه این است که شما در آینده مورد رنجش دیگران قرار خواهید گرفت ولی به آرزوهای خود خواهید رسید.
  • اگر دیگران زنده شدند مشکلات اسف باری بوسیله تفکرات دوستانتان بوجود خواهد آمد.
لوک اویتنهاو می گوید: زنده شدن مرده: شما زندگی بی برنامه ای را سپری می کنید

تعبیر خواب مردن دوباره مرده

ابراهیم کرمانی: اگر در رؤیا مرده ای را ببیند که دوباره می میرد دلالت بر مرگ فرزند او دارد.

تعبیر خواب صحبت و همنشینی با مرده

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده ای و او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان نیکو بود و حق از وی خشنود بود.
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.
منابع:
مجله اینترنتی ستاره
www.dreammean.com

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۰
  • ۰
برچسب ها:
دسته: گوناگون
زمان انتشار: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۴