تعبیر خواب ماهی - خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب ماهی، تعبیر خواب خوردن ماهی، تعبیر خواب گرفتن ماهی، تعبیر خواب، تعبیر خواب ماهی مرده و تعبیر خواب انواع ماهی همراه ما باشید.
تعبیر خواب ماهی قزل آلا - تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ - تعبیر خواب ماهی سرخ شده - تعبیر خواب ماهی قرمز کوچک - تعبیر خواب ماهی سیاه کوچک
ماهی در خواب دیدن نیکو و مناسب است مخصوصاً اگر در آبی زلال و روان ماهی ها را در حال شنا کردن ببینید. این گونه خواب ها می تواند نشانه های روشنی از آینده شما باشد. ماهی های که درون آب تیره و کدر شنا می کنند نمادی جاه و مقامی هستند که با غم و اندوه فراوان کسب می گردند. هر چه آب کثیف تر و متعفن تر باشد و ماهی های خوش رنگی در آن شنا کنند راه های رسیدن برای کسب ثروت مورد نظر ناگوارتر است تا جایی که ادامه کار برای بدست آوردن این ثروت مقرون به صرفه از لحاظ تجربه کردن غصه و غم نیست به دلیل اینکه آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. با تعبیر خواب ماهی همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

تعبیر خواب ماهی

امام صادق (ع) می فرمایند:
تعبیرهای ماهی عبارت اند از:
 1. وزیر
 2. لشکر
 3. دختر
 4. غنیمت
 5. غم و اندوه
 6. کنیزک هندو
حضرت دانیال (ع) می فرمایند:
 • اگر در خواب ببینی ماهی های بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت می باشد.
 • ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.
جابر مغربی نیز می گوید: تعبیر ماهی تازه، غنیمت می باشد.
بعضی از تعبیرگران می گویند: تعبیر ماهی کوچک، مسافرت می باشد،
ابن سیرین می گوید: تعبیرماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.
لوک اویتنهاو می گوید:
 • ماهی های بزرگ: رضایت
 • ماهی های کوچک: شکست
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماهی روزی است
آنلی بیتون می گوید:
 • دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند.
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب خوردن ماهی

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید.
 • اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.
جابر مغربی می گوید:
 • اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می خوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست می آوری
 • اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده ای، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می روی و به کسب علم و دانش می پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می کنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می باشد.
ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی گوشت ماهی می خوری، مال فراوانی به دست می آوری.
ابن سیرین می گوید: اگر ببینی قلی های از گوشت ماهی می خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می آوری.
آنلی بیتون: خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.
لیلا برایت: خوردن ماهى خشك در خواب، نشانه ى بیمارى است.

تعبیر خواب ماهی مرده

لوک لویتنهاو: ماهی های مرده: ناراحتی
آنلی بیتون: دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید.

تعبیر خواب انواع ماهی (قزل آلا، شورو...)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • ماهی سفید بخت و اقبال است.
 • ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت است.
 • ماهی سرخ فر و شکوه است.
حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.
ابن سیرین می گوید: اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می کند.
اچ میلر مى گوید:
 • اگر در خواب ماهى آزاد ببینید، به این معنا است كه آینده ى درخشانى خواهید داشت.
 • دیدن ماهى ساردین در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.
 • دیدن ماهى طلایى در خواب، علامت آن است كه ازدواج موفقى خواهید داشت.
برایت مى گوید:
 • اگر در خواب ماهى بزرگى ببینید، یعنى درآمد خوبى خواهید داشت.
 • دیدن ماهى قرمز در خواب، نشانه ى خوش شانسى است.
 • دیدن ماهى قزل آلا در خواب، نشانه ى آن است كه اقبال و شانس به شما رو آورده است.
 • دیدن ماهى كولى در خواب، نشانه ى شنیدن اخبار ناخوشایند است.

تعبیر خواب گرفتن ماهی

آنلی بیتون می گوید:
 • اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آن ها بگریزید.
 • اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید.
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

 • گزارش خطا
 • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
 • ۰
 • ۰