مرکزآمار ایران نقشه باسوادی جمعیت ایران به تفکیک استانها رومنتشر کرده

مرکزآمار ایران نقشه باسوادی جمعیت ایران به تفکیک استانها رومنتشر کرده
مرکزآمار ایران نقشه باسوادی جمعیت ایران به تفکیک استانها رومنتشر کرده. سیستان وبلوچستان، کردستان وآذربایجان غربی کمترین میزان سواد رو دارند.
۵۵آنلاین :
  • گزارش خطا
  • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
  • ۰
  • ۰