تعبیر خواب شنا کردن (دریا، استخر، رودخانه و...)

با تعبیر خواب شنا کردن، تعبیر خواب شنا در دریا، تعبیر خواب شنا کردن در استخر،تعبیر خواب شنا در رودخانه و تعبیر خواب شنا در آب زلال آشنا شوید
تعبیر خواب شنا كردن در استخر - تعبیر خواب شیرجه زدن در آب - تعبیر خواب شنا كردن در رودخانه - تعبیر خواب شنا كردن در دریاچه
تعابیری که معبرین غربی و اسلامی برای دیدن شنا کردن در خواب آورده اند بسته به نوع آب و محل شنا کردن متفاوت است. همانگونه که مشخص است تعبیر خواب شنا کردن در دریا با شنا کردن در آبی راکد مانند استخر که از سمبل ها و نمادهای متفاوتی تشکیل شده است متناوباً متفاوت خواهد بود.

تعبیر خواب شنا کردن

ابن سیرین: در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت.
جابرمغربی گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
لوک اویتنهاو می گوید:
 • شنا کردن: زندگی بی دغدغه
 • غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
 • شنا کردن در آب های با جریان تند: کاری جسورانه
 • تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها
آنلی بیتون می گوید:
 • اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید. اما اگر احساس کنید، هنگام شنا کردن در آب می روید، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد.
 • اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می کند، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار می گیرد.

تعبیر خواب شنا در آب زلال

ابن سیرین: اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.
مطیعی تهرانی: کسی که در آب زلال شنا می کند سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی ها استفاده می کند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکی ها شسته شده است از خواب برخواهد خاست
آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند، علامت آن است که به زودی بزرگ ترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد

تعبیر خواب شنا در آب کثیف

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می کنید، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.
لوک اویتنهاو می گوید: شنا در آب های کدر: مانع

تعبیر خواب شنا در دریا

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بمرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.
جابرمغربی گوید: اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.
نفایس الفنون: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.
آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد.

تعبیر خواب شنا کردن در استخر

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می گیرد.

تعبیر خواب شیرجه زدن در آب

مطیعی تهرانی: شیرجه زدن در خواب نشان دهنده آن است که شما در تلاشید تا به کنه و عمق یک موقعیت موجوددر زندگی تان پی ببرید. آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه است. بنابراین می توان این خواب را به این شکل تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیرناخودآگاهتان هستید. فروید معتقد بود که شیرجه زدن در خواب می تواند معنی جسمانی داشته ونشان دهنده جنبه های معاشرتی انسان باشد.

تعبیر خواب شنا در رودخانه

لوک اویتنهاو می گوید:
 • در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی
 • عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد.
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

 • گزارش خطا
 • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
 • ۰
 • ۰
برچسب ها:
دسته: گوناگون
زمان انتشار: شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۰۹:۵۳