تعبیر خواب کفش - دیدن کفش نو در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب کفش نو، تعبیر خواب کفش رنگی، تعبیر خواب گم شدن کفش، تعبیر خواب کفش های رنگی و تعبیر خواب کفش پاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب گم شدن کفش - تعبیر خواب کفش سفید - تعبیر خواب دزدیدن کفش - تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش - تعبیر خواب کفش پاره
دیدن کفش را در خواب معبرین اسلامی به زن تعبیر کرده اند. درواقع زن نه به معنای جنس مؤنث بلکه به معنای همسر است. اگر زنی رویای او با محوریت کفش باشد این خواب به زندگی زناشویی (همسر) او مربوط می شود. با تعابیر مختلف کفش در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

تعبیر خواب کفش

محمدبن سیرین گوید: دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.
 1. زن.
 2. خادم.
 3. کنیزک.
 4. قوت و نیرومندی.
 5. معیشت.
 6. مال.
 7. سفر (مسافرت).
دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.
 • اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود.
 • اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.
 • اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند
 • اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد.

تعبیر خواب کفش نو

ابن سیرین گوید: اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند.

تعبیر خواب کفش رنگی

محمد بن سیرین:
 • اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود.
 • اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود.
 • اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود.
 • اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

معبرین غربی در مورد دیدن کفش در خواب چه می گویند؟

خانم اتیانوس: اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.
آنلی بیتون می گوید:
 • اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.
 • اگر خواب ببینید به کفش هایتان واکس سیاه زده اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.
 • خریدن کفش های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر خواب ببینید کفش های نو، پای شما را می زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.
 • اگر در خواب متوجه شوید بند کفش های خود را نبسته اید، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت.
 • گم کردن کفش در خواب، نشانه طلاق و جدایی از همسر است.
 • اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفش های شما را ربوده است، نشانه آن است که در کاری ضرر خواهید کرد، ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد.
 • اگر دختری خواب ببیند کسی از کفش های او تعریف می کند، نشانه آن است که باید بیشتر مراقب افرادی باشد که تازه با آن ها آشنا شده است.
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

 • گزارش خطا
 • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
 • ۰
 • ۰