تعبیر خواب دزد و دیدن آن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب دزد، تعبیر خواب دزدیدن طلا و پول، تعبیر خواب دزدی کردن و تعبیر خواب فرار کردن از دزد همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب دزدیدن ماشین - تعبیر خواب دزد از نظر امام صادق - تعبیر خواب دزدیده شدن مال - تعبیر خواب دزد طلا - تعبیر خواب دزدی كردن پول
دزد در خواب اکثر مردم باعث ترس و یا حتی بیدار شدن آن ها از خواب می گردد. ترس درونی که از ورود فرد غریبه ای به خانه در وجود همه ماست باعث بیدار شدن از خواب می گردد ولی دیدن دزد در خواب و رؤیا نه تنها به معنای واقعی آن نزدیک نیست بلکه تعبیری کاملاً متفاوت داشته و نوید ملاقات با یک دوست را می دهد. البته معبرین غربی تعابیر دیگری را بیان کرده اند که معنای نگویی برای دیدن دزد در خواب نیست.

تعبیر دیدن دزد در خواب چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد بنابراین از دیدار یک دوست قطعاً شاد و خوشحال می شود. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.
معبرین غربی گویند:
 • دیدن دزد در خواب نشانه بیماری، کمبود و یا ناراحتی جسمانی است.
 • اگر در خواب دزد سیاه پوستی را مشاهده کردید. شما زا ناحیه صفرا رنج می برید.
 • اگر در خواب پوست دزد به رنگ سرخ بود بیماری مربوط به خون شخص بیننده خواب است.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن دزد فتنه بود
مؤلف کتاب جامع بانک تعبیر خواب گوید: همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می شود به دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز این قبیل می گردد. در خواب طلا معنی غم واندوه دارد پس کسی که این ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود. چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می کند.

تعبیر خواب فرار کردن از دزد

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می کنند، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید.

تعبیر خواب دزدی کردن

آنلی بیتون می گوید:
 • اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است، نشانه عقده ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست.
 • اگر خواب ببینید متهم به دزدی چیزی شده اید، نشانه آن است که تعبیری خطا از رفتار شما می کنند و این امر باعث آزار شما می شود. اما بعد به این نکته پی خواهید برد، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید کسی را متهم به دزدی کرده اند، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید دزد هستید و مأموران در تعقیب شما هستند، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می کنید یا او را دستگیر می سازید، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید.
لوک اویتنهاو: 
 • دزدیدن طلا: خبرهای بد
 • دزدیدن پول: مراقب دزدها باشید

تعبیر خواب دزد زدن به جایی

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است، نشانه آن است که به شهرت اجتماعی شما حمله می شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد.
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

مهم: فرآیند جمع‌آوری اخبار به صورت خودکار انجام می‌گیرد. مسئولیت صحت محتوای این خبر بر عهده‌ی وبسایت منبع و منتشر کننده‌ی آن است. با این وجود در صورتی که به محتوای این خبر اعتراض دارید با ما تماس بگیرید.

 • گزارش خطا
 • پیشنهاد به دیگر مخاطبان
 • ۰
 • ۰
برچسب ها:
دسته: گوناگون
زمان انتشار: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۲:۲۳