اخبار مرتبط با

جدیدترین اخبار مرتبط با

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

تبلیغ داروهای غیرموثر در پیشگیری از ریزش و محرک رویش مجدد مو موجب بی اعتمادی فراوان متقاضیان این گونه داروها شده اما در این میان یک محلول ساخت داخل توانسته است با عملکرد موثر رضایت بالای مصرفر کنندگان را جلب کند.

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

تبلیغ داروهای غیرموثر در پیشگیری از ریزش و محرک رویش مجدد مو موجب بی اعتمادی فراوان متقاضیان این گونه داروها شده اما در این میان یک محلول ساخت داخل توانسته است با عملکرد موثر رضایت بالای مصرفر کنندگان را جلب کند.

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

تبلیغ داروهای غیرموثر در پیشگیری از ریزش و محرک رویش مجدد مو موجب بی اعتمادی فراوان متقاضیان این گونه داروها شده اما در این میان یک محلول ساخت داخل توانسته است با عملکرد موثر رضایت بالای مصرفر کنندگان را جلب کند.

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

تبلیغ داروهای غیرموثر در پیشگیری از ریزش و محرک رویش مجدد مو موجب بی اعتمادی فراوان متقاضیان این گونه داروها شده اما در این میان یک محلول ساخت داخل توانسته است با عملکرد موثر رضایت بالای مصرفر کنندگان را جلب کند.

حوادث - لحظاتی پیش - ۲۴ آنلاین

کاپیتان خوزستانی کشتی های نفتکش و اقیانوس پیما به تشریح علت سانحه برخورد کشتی چینی و نفتکش ایرانی پرداخت و گفت: اتفاقی که برای نفتکش سانچی رخ داد، یک اتفاق بسیار نادر بود و می توان گفت که خطای انسانی افسران عرشه هر یک از کشتی ها می تواند عامل این حادثه باشد، هرچند این مساله را تا زمانی که...

حوادث - لحظاتی پیش - ۲۴ آنلاین

کاپیتان خوزستانی کشتی های نفتکش و اقیانوس پیما به تشریح علت سانحه برخورد کشتی چینی و نفتکش ایرانی پرداخت و گفت: اتفاقی که برای نفتکش سانچی رخ داد، یک اتفاق بسیار نادر بود و می توان گفت که خطای انسانی افسران عرشه هر یک از کشتی ها می تواند عامل این حادثه باشد، هرچند این مساله را تا زمانی که...

حوادث - لحظاتی پیش - ۲۴ آنلاین

کاپیتان خوزستانی کشتی های نفتکش و اقیانوس پیما به تشریح علت سانحه برخورد کشتی چینی و نفتکش ایرانی پرداخت و گفت: اتفاقی که برای نفتکش سانچی رخ داد، یک اتفاق بسیار نادر بود و می توان گفت که خطای انسانی افسران عرشه هر یک از کشتی ها می تواند عامل این حادثه باشد، هرچند این مساله را تا زمانی که...

حوادث - لحظاتی پیش - ۲۴ آنلاین

کاپیتان خوزستانی کشتی های نفتکش و اقیانوس پیما به تشریح علت سانحه برخورد کشتی چینی و نفتکش ایرانی پرداخت و گفت: اتفاقی که برای نفتکش سانچی رخ داد، یک اتفاق بسیار نادر بود و می توان گفت که خطای انسانی افسران عرشه هر یک از کشتی ها می تواند عامل این حادثه باشد، هرچند این مساله را تا زمانی که...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

​تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در استان اصفهان طی ٩ ماه اول سال جاری از عملکرد قابل توجهی در راستای عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید و اشتغال، رفاه و ازدواج جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته، حکایت دارد. به نحوی که بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی این استان طی این مدت ۹ هزار و ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

​تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در استان اصفهان طی ٩ ماه اول سال جاری از عملکرد قابل توجهی در راستای عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید و اشتغال، رفاه و ازدواج جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته، حکایت دارد. به نحوی که بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی این استان طی این مدت ۹ هزار و ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

​تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در استان اصفهان طی ٩ ماه اول سال جاری از عملکرد قابل توجهی در راستای عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید و اشتغال، رفاه و ازدواج جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته، حکایت دارد. به نحوی که بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی این استان طی این مدت ۹ هزار و ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

​تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در استان اصفهان طی ٩ ماه اول سال جاری از عملکرد قابل توجهی در راستای عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید و اشتغال، رفاه و ازدواج جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته، حکایت دارد. به نحوی که بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی این استان طی این مدت ۹ هزار و ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

​تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در استان اصفهان طی ٩ ماه اول سال جاری از عملکرد قابل توجهی در راستای عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید و اشتغال، رفاه و ازدواج جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته، حکایت دارد. به نحوی که بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی این استان طی این مدت ۹ هزار و ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

​تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در استان اصفهان طی ٩ ماه اول سال جاری از عملکرد قابل توجهی در راستای عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید و اشتغال، رفاه و ازدواج جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته، حکایت دارد. به نحوی که بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی این استان طی این مدت ۹ هزار و ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

​تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در استان اصفهان طی ٩ ماه اول سال جاری از عملکرد قابل توجهی در راستای عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید و اشتغال، رفاه و ازدواج جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته، حکایت دارد. به نحوی که بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی این استان طی این مدت ۹ هزار و ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

​تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در استان اصفهان طی ٩ ماه اول سال جاری از عملکرد قابل توجهی در راستای عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید و اشتغال، رفاه و ازدواج جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته، حکایت دارد. به نحوی که بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی این استان طی این مدت ۹ هزار و ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

​تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در استان اصفهان طی ٩ ماه اول سال جاری از عملکرد قابل توجهی در راستای عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید و اشتغال، رفاه و ازدواج جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته، حکایت دارد. به نحوی که بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی این استان طی این مدت ۹ هزار و ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ایسنا

​تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در استان اصفهان طی ٩ ماه اول سال جاری از عملکرد قابل توجهی در راستای عمل به برنامه های اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید و اشتغال، رفاه و ازدواج جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته، حکایت دارد. به نحوی که بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی این استان طی این مدت ۹ هزار و ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - بنکر

با وحشت سرمایه گذاران از احتمال این که قانون گذاران، تجارت ارزهای دیجیتال را ممنوع کنند، بیت کوین به افت ۲۴ ساعت اخیر خود ادامه داد و روز چهارشنبه بیش از ۷ درصد سقوط کرد.

اقتصادی - لحظاتی پیش - بنکر

با وحشت سرمایه گذاران از احتمال این که قانون گذاران، تجارت ارزهای دیجیتال را ممنوع کنند، بیت کوین به افت ۲۴ ساعت اخیر خود ادامه داد و روز چهارشنبه بیش از ۷ درصد سقوط کرد.

اقتصادی - لحظاتی پیش - بنکر

با وحشت سرمایه گذاران از احتمال این که قانون گذاران، تجارت ارزهای دیجیتال را ممنوع کنند، بیت کوین به افت ۲۴ ساعت اخیر خود ادامه داد و روز چهارشنبه بیش از ۷ درصد سقوط کرد.

اقتصادی - لحظاتی پیش - بنکر

با وحشت سرمایه گذاران از احتمال این که قانون گذاران، تجارت ارزهای دیجیتال را ممنوع کنند، بیت کوین به افت ۲۴ ساعت اخیر خود ادامه داد و روز چهارشنبه بیش از ۷ درصد سقوط کرد.

اقتصادی - لحظاتی پیش - بنکر

با وحشت سرمایه گذاران از احتمال این که قانون گذاران، تجارت ارزهای دیجیتال را ممنوع کنند، بیت کوین به افت ۲۴ ساعت اخیر خود ادامه داد و روز چهارشنبه بیش از ۷ درصد سقوط کرد.

اقتصادی - لحظاتی پیش - بنکر

در حال حاضر حدود ۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسکناس و سکه در شبکه بانکی موجود است. به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، تازه‌ترین آمارها از جریان اسکناس و سکه (سکه‌های رایج نیکل) در شبکه بانکی نشان می‌دهد که حجم آن در پایان آبان‌ماه به ۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ۴۳ ...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

اولین نمایشگاه انفرادی عکس های ژیلا مختاری با نام «دیوانگی منهای یک ثانیه» در گالری شیرین برگزار می شود. به گزارش ایسنا، مختاری درباره این نمایشگاه نوشته است: «باور دارم نخستین ردپای دیوانگی، در سطوح بسیار پایین تری از بی خردی و بی عقلیِ مطلق شکل گرفته و فرسنگ ها فرسنگ با جنون و ...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

اولین نمایشگاه انفرادی عکس های ژیلا مختاری با نام «دیوانگی منهای یک ثانیه» در گالری شیرین برگزار می شود. به گزارش ایسنا، مختاری درباره این نمایشگاه نوشته است: «باور دارم نخستین ردپای دیوانگی، در سطوح بسیار پایین تری از بی خردی و بی عقلیِ مطلق شکل گرفته و فرسنگ ها فرسنگ با جنون و ...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

اولین نمایشگاه انفرادی عکس های ژیلا مختاری با نام «دیوانگی منهای یک ثانیه» در گالری شیرین برگزار می شود. به گزارش ایسنا، مختاری درباره این نمایشگاه نوشته است: «باور دارم نخستین ردپای دیوانگی، در سطوح بسیار پایین تری از بی خردی و بی عقلیِ مطلق شکل گرفته و فرسنگ ها فرسنگ با جنون و ...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

اولین نمایشگاه انفرادی عکس های ژیلا مختاری با نام «دیوانگی منهای یک ثانیه» در گالری شیرین برگزار می شود. به گزارش ایسنا، مختاری درباره این نمایشگاه نوشته است: «باور دارم نخستین ردپای دیوانگی، در سطوح بسیار پایین تری از بی خردی و بی عقلیِ مطلق شکل گرفته و فرسنگ ها فرسنگ با جنون و ...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

برخی از عوامل برنامه «کتاب شب» به مناسبت زادروز محمود گلابدره ای به خانه او رفتند و خاطراتشان با این نویسنده فقید را مرور کردند. به گزارش ایسنا، بهروز رضوی، گوینده برنامه «کتاب شب» رادیو تهران به همراه محمدباقر رضایی (نویسنده و سردبیر) و محمد قربانی (پیشکسوت رادیویی)، به یاد محمود گلابدره ای ...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

برخی از عوامل برنامه «کتاب شب» به مناسبت زادروز محمود گلابدره ای به خانه او رفتند و خاطراتشان با این نویسنده فقید را مرور کردند. به گزارش ایسنا، بهروز رضوی، گوینده برنامه «کتاب شب» رادیو تهران به همراه محمدباقر رضایی (نویسنده و سردبیر) و محمد قربانی (پیشکسوت رادیویی)، به یاد محمود گلابدره ای ...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

برخی از عوامل برنامه «کتاب شب» به مناسبت زادروز محمود گلابدره ای به خانه او رفتند و خاطراتشان با این نویسنده فقید را مرور کردند. به گزارش ایسنا، بهروز رضوی، گوینده برنامه «کتاب شب» رادیو تهران به همراه محمدباقر رضایی (نویسنده و سردبیر) و محمد قربانی (پیشکسوت رادیویی)، به یاد محمود گلابدره ای ...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

برخی از عوامل برنامه «کتاب شب» به مناسبت زادروز محمود گلابدره ای به خانه او رفتند و خاطراتشان با این نویسنده فقید را مرور کردند. به گزارش ایسنا، بهروز رضوی، گوینده برنامه «کتاب شب» رادیو تهران به همراه محمدباقر رضایی (نویسنده و سردبیر) و محمد قربانی (پیشکسوت رادیویی)، به یاد محمود گلابدره ای ...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

برخی از عوامل برنامه «کتاب شب» به مناسبت زادروز محمود گلابدره ای به خانه او رفتند و خاطراتشان با این نویسنده فقید را مرور کردند. به گزارش ایسنا، بهروز رضوی، گوینده برنامه «کتاب شب» رادیو تهران به همراه محمدباقر رضایی (نویسنده و سردبیر) و محمد قربانی (پیشکسوت رادیویی)، به یاد محمود گلابدره ای ...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

نمایشگاه نقاشی سروناز سلطانی با نام «جایی دیگر» برگزار می شود. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی این نمایشگاه، ١٣ اثر حاضر در این مجموعه و در اندازه ١٠٠ در ١٢٠ سانتیمتر تلاشی است مستمر برای زنده نگه داشتن یادها و خاطره ها، و بازنگری بخشی از روزگار گذشته که رو به فراموشی است. تکنیک به کار گرفته ...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ۲۴ آنلاین

شرکت کیا به دنبال افزایش تعرفه واردات خودرو بار دیگر قیمت محصولات خود را افزایش داد. به گزارش تسنیم، شرکت کیا موتورز به دنبال افزایش تعرفه واردات خودرو بار دیگر قیمت محصولات خود را افزایش داد. براساس  لیست قیمت های جدید محصولات این شرکت از ۵ تا ۴۶ میلیون تومان گران شده است. در لیست جدید، قیمت...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ۲۴ آنلاین

شرکت کیا به دنبال افزایش تعرفه واردات خودرو بار دیگر قیمت محصولات خود را افزایش داد. به گزارش تسنیم، شرکت کیا موتورز به دنبال افزایش تعرفه واردات خودرو بار دیگر قیمت محصولات خود را افزایش داد. براساس  لیست قیمت های جدید محصولات این شرکت از ۵ تا ۴۶ میلیون تومان گران شده است. در لیست جدید، قیمت...

اقتصادی - لحظاتی پیش - ۲۴ آنلاین

شرکت کیا به دنبال افزایش تعرفه واردات خودرو بار دیگر قیمت محصولات خود را افزایش داد. به گزارش تسنیم، شرکت کیا موتورز به دنبال افزایش تعرفه واردات خودرو بار دیگر قیمت محصولات خود را افزایش داد. براساس  لیست قیمت های جدید محصولات این شرکت از ۵ تا ۴۶ میلیون تومان گران شده است. در لیست جدید، قیمت...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

آیین بزرگداشت میراث اروپایی در تالار شهر هامبورگ به طور رسمی افتتاح شد. در ماه های آینده، با پیام "به اشتراک گذاری میراث"، پروژه ها و رویدادهای مربوط به آثار تاریخی و سنت ها در همه جا به نمایش درمی آید. کمیسیون اروپا می خواهد آگاهی از اهمیت اجتماعی و اقتصادی میراث فرهنگی را افزایش دهد.   به ...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

آیین بزرگداشت میراث اروپایی در تالار شهر هامبورگ به طور رسمی افتتاح شد. در ماه های آینده، با پیام "به اشتراک گذاری میراث"، پروژه ها و رویدادهای مربوط به آثار تاریخی و سنت ها در همه جا به نمایش درمی آید. کمیسیون اروپا می خواهد آگاهی از اهمیت اجتماعی و اقتصادی میراث فرهنگی را افزایش دهد.   به ...

فرهنگی و هنری - لحظاتی پیش - ایسنا

آیین بزرگداشت میراث اروپایی در تالار شهر هامبورگ به طور رسمی افتتاح شد. در ماه های آینده، با پیام "به اشتراک گذاری میراث"، پروژه ها و رویدادهای مربوط به آثار تاریخی و سنت ها در همه جا به نمایش درمی آید. کمیسیون اروپا می خواهد آگاهی از اهمیت اجتماعی و اقتصادی میراث فرهنگی را افزایش دهد.   به ...

آسایشگاه خیریه‌ی معلولین بچه‌های آسمان
درباره: آسایشگاه خیریه‎ی نگهداری از کودکان معلول جسمی و ذهنی و بیماران سالمند با نام بچه‌های آسمان کامران از سال 1378 و با شماره‌ی ثبت 15280 در قالب یک سازمان غیردولتی-غیرانتفاعی مشغول خدمات‌رسانی می‌باشد.موسسه در چهار قسمت دختران زیر 14 سال، پسران بالای 14 سال، بخش بزرگسالان (سالمند) و دفتر جلب مشارکت‌های مردمی شهرک قدس مشغول به فعالیت می‌باشد. قابل ذکر است حدود 80% این عزیزان، بی‌سرپرست، مجهول‌الهویه و بدسرپرست می‌باشند و از آنجایی که عمده‌ی هزینه‌های موسسه از قبیل مواد غذایی، دارویی، مصرفی و ... از طریق کمک‌های مردمی تامین می‌گردد، موسسه نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نیکوکاران ارجمند می‌باشد.
آدرس: تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میرداماد-خیابان سرو-پلاک 37