اخبار مرتبط با

جدیدترین اخبار مرتبط با

ورزشی - لحظاتی پیش - خرداد

خرداد:موضوع فسخ قرارداد مجتبی جباری با استقلال از سوی باشگاه و حمایت بازیکنان استقلال از این بازیکن، یکی از موضوعات اصلی این روزهای فوتبال ایران است. به گزارش خرداد، محمدرضا میرشاه ولد در خبرورزشی این کاریکاتور را با موضوع جدایی مجتبی جباری از استقلال طراحی کرده است.

ورزشی - لحظاتی پیش - خرداد

خرداد:موضوع فسخ قرارداد مجتبی جباری با استقلال از سوی باشگاه و حمایت بازیکنان استقلال از این بازیکن، یکی از موضوعات اصلی این روزهای فوتبال ایران است. به گزارش خرداد، محمدرضا میرشاه ولد در خبرورزشی این کاریکاتور را با موضوع جدایی مجتبی جباری از استقلال طراحی کرده است.

ورزشی - لحظاتی پیش - خرداد

خرداد:موضوع فسخ قرارداد مجتبی جباری با استقلال از سوی باشگاه و حمایت بازیکنان استقلال از این بازیکن، یکی از موضوعات اصلی این روزهای فوتبال ایران است. به گزارش خرداد، محمدرضا میرشاه ولد در خبرورزشی این کاریکاتور را با موضوع جدایی مجتبی جباری از استقلال طراحی کرده است.

علمی و پزشکی - لحظاتی پیش - آریا

خبرگزاری آریا - از روزهایی که پیام های هکرها تنها به نمایش تصاویری طنز یا ترسناک ختم می شد مدت ها گذشته است و حالا این پیام ها ممکن است به هنگ کردن برنامه ها، تزریق کدهای مخرب یا وارد کردن صدمات جدی به موبایل و کامپیوتر منجر شوند. همین مساله به دفعات در مورد سیستم عامل های iOS و macOS اتفاق افتاده ...

علمی و پزشکی - لحظاتی پیش - آریا

خبرگزاری آریا - از روزهایی که پیام های هکرها تنها به نمایش تصاویری طنز یا ترسناک ختم می شد مدت ها گذشته است و حالا این پیام ها ممکن است به هنگ کردن برنامه ها، تزریق کدهای مخرب یا وارد کردن صدمات جدی به موبایل و کامپیوتر منجر شوند. همین مساله به دفعات در مورد سیستم عامل های iOS و macOS اتفاق افتاده ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است. رویداد۲۴-میان دوحه و تهران همیشه ریسمان باریکی وجود داشته که روابط آن دو را به رغم تنش ها و اختلاف ها و حتی خونریزی های منطقه ای، برقرار نگه داشته است.این ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زمینه های همکاری زیادی میان دو کشور وجود دارد که همین اجلاس، فرصت مناسبی برای شناخت این زمینه ها و گسترش روابط است. رویداد۲۴-رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زمینه های همکاری زیادی میان دو کشور وجود دارد که همین اجلاس، فرصت مناسبی برای شناخت این زمینه ها و گسترش روابط است.علی ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زمینه های همکاری زیادی میان دو کشور وجود دارد که همین اجلاس، فرصت مناسبی برای شناخت این زمینه ها و گسترش روابط است. رویداد۲۴-رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زمینه های همکاری زیادی میان دو کشور وجود دارد که همین اجلاس، فرصت مناسبی برای شناخت این زمینه ها و گسترش روابط است.علی ...

سیاسی - ۱ دقیقه پیش - رویداد ۲۴

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زمینه های همکاری زیادی میان دو کشور وجود دارد که همین اجلاس، فرصت مناسبی برای شناخت این زمینه ها و گسترش روابط است. رویداد۲۴-رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زمینه های همکاری زیادی میان دو کشور وجود دارد که همین اجلاس، فرصت مناسبی برای شناخت این زمینه ها و گسترش روابط است.علی ...

داوران بخش های مسابقه خارج از صحنه(مکان های نامتعارف) و مسابقه خارج از صحنه(تئاتر خیابانی)، سی وششمین جشنواره بين المللي تئاتر فجر معرفی شدند. به گزارش روابط عمومي جشنواره، در بخش مسابقه خارج از صحنه (فضاهای نامتعارف) محمد عاقبتی، میلاد شجره و آزاده گنجه در کنار گروه های شرکت کننده جهت انتخاب ...

داوران بخش های مسابقه خارج از صحنه(مکان های نامتعارف) و مسابقه خارج از صحنه(تئاتر خیابانی)، سی وششمین جشنواره بين المللي تئاتر فجر معرفی شدند. به گزارش روابط عمومي جشنواره، در بخش مسابقه خارج از صحنه (فضاهای نامتعارف) محمد عاقبتی، میلاد شجره و آزاده گنجه در کنار گروه های شرکت کننده جهت انتخاب ...

داوران بخش های مسابقه خارج از صحنه(مکان های نامتعارف) و مسابقه خارج از صحنه(تئاتر خیابانی)، سی وششمین جشنواره بين المللي تئاتر فجر معرفی شدند. به گزارش روابط عمومي جشنواره، در بخش مسابقه خارج از صحنه (فضاهای نامتعارف) محمد عاقبتی، میلاد شجره و آزاده گنجه در کنار گروه های شرکت کننده جهت انتخاب ...

علمی و پزشکی - ۲ دقیقه پیش - آنا

 سه روز پس از غرق شدند نفتکش ایرانی «سانچی»، گارد ساحلی چین ربات های زیردریایی را به محل غرق این کشتی می فرستد تا مطالعات تازه ای را آغاز کنند. به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کشف دو لکه بزرگ نفتی در دریا که مجموعا ۱۱۰ کیلومتر مربع وسعت دارند، موجب نگرانی سازمان محیط زیست دریایی چین ...

علمی و پزشکی - ۲ دقیقه پیش - آنا

 سه روز پس از غرق شدند نفتکش ایرانی «سانچی»، گارد ساحلی چین ربات های زیردریایی را به محل غرق این کشتی می فرستد تا مطالعات تازه ای را آغاز کنند. به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کشف دو لکه بزرگ نفتی در دریا که مجموعا ۱۱۰ کیلومتر مربع وسعت دارند، موجب نگرانی سازمان محیط زیست دریایی چین ...

علمی و پزشکی - ۲ دقیقه پیش - آنا

 سه روز پس از غرق شدند نفتکش ایرانی «سانچی»، گارد ساحلی چین ربات های زیردریایی را به محل غرق این کشتی می فرستد تا مطالعات تازه ای را آغاز کنند. به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کشف دو لکه بزرگ نفتی در دریا که مجموعا ۱۱۰ کیلومتر مربع وسعت دارند، موجب نگرانی سازمان محیط زیست دریایی چین ...

علمی و پزشکی - ۲ دقیقه پیش - آنا

 سه روز پس از غرق شدند نفتکش ایرانی «سانچی»، گارد ساحلی چین ربات های زیردریایی را به محل غرق این کشتی می فرستد تا مطالعات تازه ای را آغاز کنند. به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کشف دو لکه بزرگ نفتی در دریا که مجموعا ۱۱۰ کیلومتر مربع وسعت دارند، موجب نگرانی سازمان محیط زیست دریایی چین ...

علمی و پزشکی - ۲ دقیقه پیش - آنا

 سه روز پس از غرق شدند نفتکش ایرانی «سانچی»، گارد ساحلی چین ربات های زیردریایی را به محل غرق این کشتی می فرستد تا مطالعات تازه ای را آغاز کنند. به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کشف دو لکه بزرگ نفتی در دریا که مجموعا ۱۱۰ کیلومتر مربع وسعت دارند، موجب نگرانی سازمان محیط زیست دریایی چین ...

علمی و پزشکی - ۲ دقیقه پیش - آنا

 سه روز پس از غرق شدند نفتکش ایرانی «سانچی»، گارد ساحلی چین ربات های زیردریایی را به محل غرق این کشتی می فرستد تا مطالعات تازه ای را آغاز کنند. به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کشف دو لکه بزرگ نفتی در دریا که مجموعا ۱۱۰ کیلومتر مربع وسعت دارند، موجب نگرانی سازمان محیط زیست دریایی چین ...

علمی و پزشکی - ۲ دقیقه پیش - آنا

 سه روز پس از غرق شدند نفتکش ایرانی «سانچی»، گارد ساحلی چین ربات های زیردریایی را به محل غرق این کشتی می فرستد تا مطالعات تازه ای را آغاز کنند. به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کشف دو لکه بزرگ نفتی در دریا که مجموعا ۱۱۰ کیلومتر مربع وسعت دارند، موجب نگرانی سازمان محیط زیست دریایی چین ...

مرسوم ترین نوع ریزش مو ریزش موی ارثی است که آلوپسی آندروژنیک نام دارد آیا این سوال را از خود پرسیده اید که چرا موهای شما می ریزند؟ بسیاری از خانم از مشکل ریزش مو ناگهانی رنج می برند و اکثر این ریزش موها دلیلی دارند که می توان به عامل ژنتیک، استرس، رژیم غذایی، دارو و بیماری های مشخص اشاره …

مرسوم ترین نوع ریزش مو ریزش موی ارثی است که آلوپسی آندروژنیک نام دارد آیا این سوال را از خود پرسیده اید که چرا موهای شما می ریزند؟ بسیاری از خانم از مشکل ریزش مو ناگهانی رنج می برند و اکثر این ریزش موها دلیلی دارند که می توان به عامل ژنتیک، استرس، رژیم غذایی، دارو و بیماری های مشخص اشاره …

مرسوم ترین نوع ریزش مو ریزش موی ارثی است که آلوپسی آندروژنیک نام دارد آیا این سوال را از خود پرسیده اید که چرا موهای شما می ریزند؟ بسیاری از خانم از مشکل ریزش مو ناگهانی رنج می برند و اکثر این ریزش موها دلیلی دارند که می توان به عامل ژنتیک، استرس، رژیم غذایی، دارو و بیماری های مشخص اشاره …

مرسوم ترین نوع ریزش مو ریزش موی ارثی است که آلوپسی آندروژنیک نام دارد آیا این سوال را از خود پرسیده اید که چرا موهای شما می ریزند؟ بسیاری از خانم از مشکل ریزش مو ناگهانی رنج می برند و اکثر این ریزش موها دلیلی دارند که می توان به عامل ژنتیک، استرس، رژیم غذایی، دارو و بیماری های مشخص اشاره …

مرسوم ترین نوع ریزش مو ریزش موی ارثی است که آلوپسی آندروژنیک نام دارد آیا این سوال را از خود پرسیده اید که چرا موهای شما می ریزند؟ بسیاری از خانم از مشکل ریزش مو ناگهانی رنج می برند و اکثر این ریزش موها دلیلی دارند که می توان به عامل ژنتیک، استرس، رژیم غذایی، دارو و بیماری های مشخص اشاره …

آسایشگاه خیریه‌ی معلولین بچه‌های آسمان
درباره: آسایشگاه خیریه‎ی نگهداری از کودکان معلول جسمی و ذهنی و بیماران سالمند با نام بچه‌های آسمان کامران از سال 1378 و با شماره‌ی ثبت 15280 در قالب یک سازمان غیردولتی-غیرانتفاعی مشغول خدمات‌رسانی می‌باشد.موسسه در چهار قسمت دختران زیر 14 سال، پسران بالای 14 سال، بخش بزرگسالان (سالمند) و دفتر جلب مشارکت‌های مردمی شهرک قدس مشغول به فعالیت می‌باشد. قابل ذکر است حدود 80% این عزیزان، بی‌سرپرست، مجهول‌الهویه و بدسرپرست می‌باشند و از آنجایی که عمده‌ی هزینه‌های موسسه از قبیل مواد غذایی، دارویی، مصرفی و ... از طریق کمک‌های مردمی تامین می‌گردد، موسسه نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نیکوکاران ارجمند می‌باشد.
آدرس: تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میرداماد-خیابان سرو-پلاک 37